zasady rezerwacji oraz regulamin


NA-MAZURY.EU                     

Celem dokonania rezerwacji zapraszamy do kontaktu poprzez maila:

talowski@op.pl

facebook https://www.facebook.com/namazury.eu.7

kontakt telefoniczny

Sławek:   501 601 060

Magdalena:   501 600 667

W mailu proszę o podanie terminu wybranego z dostępnych dni  publikowanych na stronie oraz opcji

Potwierdzenie rezerwacji następuje po zaksięgowaniu zadatku w wysokości min 30% kwoty za wynajem

Sławomir Talowski      MBank 96 1140 2004 0000 3102 5525 1079   w tytule proszę podać nazwisko i termin.

 • Odbiór łodzi w godzinach 15:00 – 19:00
 • Zdanie łodzi w godzinach 08:00 – 09:00
 • Przy wynajmie pobierana jest kaucja w wysokości 1500 PLN, zwrotna przy zdaniu łodzi.
 • Usługa świadczona przez skipera rozliczana jest osobno, cena to 250 PLN/dobę + wyżywienie
 • Na łodzi obowiązują ogólne zasady kultury i dbania o czystość
 • Na pokładzie i w pomieszczeniach jachtu obowiązuje całkowity zakaz palenia

                                                 PEŁNY REGULAMIN NAJMU JACHTU

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu zawartej przez „na-mazury.eu”  Wynajmujący jest jedynym i prawomocnym dysponentem jachtu będącego przedmiotem czarteru. 
 2. Najemcą (bez skipera) może być osoba pełnoletnia, która posiada ważny dowód osobisty lub paszport i ważny patent żeglarza jachtowego. 
 3. Wynajęty jacht nie może być podnajęty lub odstąpiony innemu podmiotowi lub osobie. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za jacht także w przypadku udostępnienia go innej osobie. 
 4. Wynajętego jachtu nie wolno przemieszczać poza obszar Wielkich Jezior Mazurskich lub ustalonego z Wynajmującym regionu.
 5. Na pokładzie oraz w pomieszczeniach jachtu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 6. Wynajętym jachtem zabrania się holowania innych jednostek, przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz innych parametrów użytkowych.
 7. Opłata za wynajem pobierana jest w dniu odbioru jachtu wg stawki z Cennika obowiązującego w dniu podpisania umowy. Opłata jest pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku
 8. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu pobierana jest kaucja w wysokości 1500PLN. Kaucja podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy i bezszkodowym zdaniu przedmiotu umowy, lub stanowi odszkodowanie za zniszczenia (pogorszenie stanu) przedmiotu umowy, oraz uszkodzenia  innych jachtów powstałe z winy Najemcy.
 9. Jeżeli kaucja nie pokrywa w całości szkody, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy uszkodzonego sprzętu.
 10. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie jachtu do 2 godziny ponad wynikający z umowy czas powoduje naliczenia odpłatności w wysokości 150 zł za każdą godzinę. 
 11. W wypadku opóźnienia w zwrocie jachtu ponad 2 godziny Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnej opłaty dziennej za każdą dobę zwłoki.
 12.  W wypadkach naliczenia kary umownej, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej. 
 13. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu i niezwrócenie jachtu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie jachtu i zgłoszone odpowiednim organom państwowym.
 14. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu wodnego (patent żeglarza jachtowego, dowód osobisty, umowę najmu jachtu).
 15. Żadna naprawa nie może być dokonywana bez wiedzy i zgody Właściciela. W razie awarii jachtu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować  zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi i ruchu wodnego , zabrania się kontynuowania dalszej żeglugi do czasu jej usunięcia. 
 16. Jeżeli uszkodzenie jachtu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku , Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, WOPR i powiadomienia Wynajmującego. 
 17. Jacht posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW zwalniające Najemcę od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem m.in.:
  – umyślnego uszkodzenia jachtu, spowodowaniem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, z nieprawidłowego, nie zgodnego ze sztuką żeglarską  użytkowania jachtu.
  – uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych
  – uszkodzenia jachtu w razie przekroczenia przepisów o ruchu wodnym
  – szkody powstałej, gdy osobą prowadzącą jacht nie była osoba wymieniona w umowie najmu
  – w przypadku pozostawienia jachtu bez ochrony w miejscu nie strzeżonym.
  W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia jachtu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia jachtu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 18. Opłata za skipera jest realizowana jako osobna usługa i rozliczana ze skiperem. Cena tej usługi to 250 PLN za dobę. Skiper przebywa cały czas trwania najmu na jachcie a Najemca jest zobowiązany zapewnić mu wyżywienie. Decyzje i polecenia Skipera są nadrzędne i ostateczne w kwestiach bezpieczeństwa żeglugi oraz prowadzenia jachtu.
 19. W ofercie łączonej, w oparciu o bazę hotelowo-wypoczynkową ośrodka Port Bogaczewo, stawki, terminy oraz szczegóły oferowanych usług są ustalane indywidualnie. Usługi wykraczające poza zakres Najmu rozliczane są osobno z odpowiednimi podmiotami wg. Ustalonych z góry stawek uwzględniających zniżkę 10%
 20. Cennik i inne informacje na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
 21. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika oraz wysokości rabatów
 22. Ze względu na panujące warunki epidemiologiczne podczas przekazywania łodzi najemca podpisuje oświadczenie o braku styczności z wirusem Sars – CoV2
%d blogerów lubi to: